Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (AI) is een methode die uitgaat van hetgeen er goed gaat in team of organisatie. Vanuit dat perspectief kan worden gekeken naar verbeterpunten. In uw organisatie gaat heel veel goed, soms beseffen we dat niet meer omdat de focus op fouten en problemen ligt. Door uit te gaan van hetgeen goed gaat, komen de verbeterpunten als vanzelf boen borrelen. Door u hierin te faciliteren krijgt u zicht op die verbeterpunten.


Het verhaal


Via mijn dochter Hanneke (organisatiewetenschapper) werd ik in 2012  geattendeerd op een methodiek die Appreciative Inquiry heet. In goed Nederlands: waarderend onderzoeken. Ze gaf me bovendien een boekje. Sindsdien heb ik deze methode een aantal keren binnen een groepsproces toegepast. Voornamelijk om verbeterslagen te kunnen maken. Waarderend onderzoeken gaat uit van hetgeen waar we trots op zijn, dat goed gaat in ons werk en wanneer we in een flow terecht kwamen of komen. Vanuit positivisme dus. En dat past de meeste groepen het beste.

Meestal leggen we problemen onder een loep, en vanuit deze uitvergroting gaan we oplossingsrichtingen bedenken. Dat laatste is dan vaak een tijdelijk verbandje waarmee we niet de oorzaak aanpakken, maar het symptoom bestrijden. In een organisatie waarin een ‘blauwe’ cultuur heerst van afrekenen en controleren past dit wellicht. In een organisatie die uitgaat van een gedeelde visie en missie past meer het uitvergroten van de successen. De organisatie, en nog belangrijker de mensen in deze organisatie, kan en kunnen zich dan steeds verder doorontwikkelen. Let wel, deze laatste aanpak verdoezelt niet de fouten en leermomenten in jouw organisatie, maar lost ze op door ze in de kern en diepere oorzaak ervan te beschouwen. En dat proces verloopt veel gemakkelijker vanuit een positieve insteek. Deze aanpak gaat in de kern uit van de Golden Circle van Simon Sinek (why how what). En daarmee sluit het dus ook aan bij onze primitieve behoefte van motivatie, waardering en erkenning. Via deze link vind je meer informatie over Appreciative Inquiery.


Update 31-8-2013

Via Twitter werd ik door Inge Buijs geattendeerd op een soortgelijke techniek die met name in verslavingszorg en bij gedetineerden wordt gebruikt: Motivational Interviewing. De website Mens en Samenleving zegt er samenvattend dit over: “Motiverende gespreksvoering is een benadering om mensen te helpen hun problemen te onderkennen en om hen aan te zetten tot verandering. Het is vooral een bruikbare methode voor mensen die weigerachtig zijn, weerstand vertonen en ambivalent staan tegenover verandering. MI bevordert de intrinsieke motivatie van de cliënt door een directieve aanpak gericht op verandering. Ofschoon MI afkomstig is uit de verslavingszorg, is de methode goed toepasbaar op andere vakgebieden zoals reclassering.

Mooi hoe via Social Media de content op deze pagina en die van mij wordt verrijkt! Delen is het nieuwe hebben.

@bartpastoor Sluit helemaal aan bij mijn passie: Motivational Interviewing! Positief, vanuit ambivalentie de juiste weg nemen

— Inge Buijs (@Inge_ditendat) August 30, 2013


Update 08-7-2015

Deze methodiek past wonderwel in diverse aanpakken die ik onlangs met succes binnen een aantal teams/projectent heb toegepast. Zoals de evaluatie van subsidieverlening Provincie Limburg met vier groepen van betrokken actoren (extern en intern). Door in eerste instantie niet te focussen op problemen werd in een goede sfeer verbeter mogelijkheden aangereikt. Een die het meest in het oog sprong: betrokkenen gaan samenwerken!

Het blijkt dat veel organisaties de kunst van het waarderen een beetje uit het oog zijn verloren. Ook de kracht van het compliment heeft is op heel veel plaatsen verdrongen door SMART afrekenen. Ik kan uw organisatie of project helpen om dit aspect van samenwerken weer terug te laten keren op de dagelijkse werkvloer en contacten met uw klanten of businesspartners.

De principes van Apreciative Inquiry zijn de volgende (bron: Het waarderend oog, Ronald van Domburg). Deze principes komen ook terug in mijn vak als facilitator en lopen als rode draad door de vele werkvormen die ik toepas. Ik neem voor uw organisatie inmiddels ruim 20 jaar ervaring mee op dit gebied.


  • in iedere samenleving, organisatie of groep is er iets wat werkt;
  • waar we onze aandacht op richten, wordt versterkt (tevens oude Indiaanse wijsheid: where the energy flow, the attention grow, bp);
  • realiteit wordt gecreëerd in het moment en er zijn meerdere realiteiten;
  • de vragen die je over een organisatie of groep stelt, beïnvloeden die groep op een bepaalde manier;
  • mensen treden met meer vertrouwen de toekomst tegemoet (het onbekende) als zij delen van het verleden mee kunnen nemen (het bekende);
  • als we delen van het verleden met ons meenemen, zou dat het beste uit het verleden moeten zijn;
  • het is belangrijk om verschillen te waarderen;
  • de taal die we gebruiken schept onze werkelijkheid.